Savonlinnan seudun romanilähetys Ry.

Tervetuloa kotisivuillemme

YES-7 Romanivanhushanke

TOIMINNAN KUVAUS:

Hankkeen nimi on Romanivanhukset mukana yhteiskunnassa ja hankkeen toteuttaa Savonlinnan seudun romanilähetys ry.
Yhteistyökumppanina ovat Savonlinnan Linnalan kansanopisto Seniorikeskus, sekä Järjestötalo kolmonen.

HANKKEEN TAVOITTEET:


Hankkeen tavoitteena ja ideana on Vanhusten ja ikäihmisten integroiminen toimintaan mukaan. On tarkoitus että järjestetään romaneille vertaistoimintaan ja sen lisäksi he integroituisivat valtaväestön senioriryhmään. Tällä tavoin pyritään tukemaan, sekä oman kulttuurin ylläpitoa, että yhdessä oloa valtaväestön kanssa.
Myös laitoksissa asuvat romanivanhukset on tarkoitus ottaa ryhmätoimintaan ottaa mukaan.

Pyrimme saamaan romanivanhukset osaksi tähän yhteiskuntaan ja, niin että he osaavat hakea heille kuuluvia palveluja ja muutenkin laadukkaaseen elämään.
Tarkoituksena on, että romanivanhukset saadaan ryhmittymään jo olemassa olevaan seniorikeskuksen päivätoimintaan valtaväestön vanhusten kanssa ja toimintaan osallistuminen vakiintuisi.
Kartoitetaan millaisia sosiaalisen avun tarpeita romanivanhuksilla on ja autetaan niiden hakemisessa mm. kuljetuspalvelu, asumustuen tarkistukset, kotipalvelun tarve. Pyrimme tekemään yhteistyötä vanhusten omaisten kanssa ja jos vanhuksilla on terveydellisiä ongelmia, niin koetamme löytää avun.

Yhtenä tavoitteena on myös vanhusten tutustuttaminen ja opettaminen Tietokoneen käyttöön. Tällä hetkellä vanhukset eivät ymmärrä sitä miten paljon pankkipalvelut maksavat yhtä laskua kohden. Jos vanhukset oppisivat vaikka laskun maksun tietokoneen avulla, niin siinä säästyisi rahaa huomattavasti vuodessa.

KEINOT:

Säännöllinen viikoittainen toiminta. Pyritään siihen, että sitoudutaan olemaan ryhmässä. Kuljetusten järjestämisessä avustaminen taksi/yhteiskuljetus.

PÄÄMÄÄRÄ:

Yksinäisyyden torjuminen, sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Ryhmän ohjaajat näkee heitä säännöllisesti, niin että pystytään puuttumaan terveydellisiin ja sosiaalisiin epäkohtiin tarvittaessa.
Vanhuksia tulisi aktiivisesti ohjata ja kannustaa osallistumaan erilaisten harrastusten pariin.
Potilasyhdistykset
Romanivanhuksille tulisi esitellä erilaisten potilasyhdistysten toimintaa, varsinkin sellaisten, joilla on tarjolla leirejä ja itsehoidon opastusta. Romanivanhukset eivät tiedä yhdistysten tarjonnasta juuri lainkaan.

TARVE:

Moni vanhus potee yksinäisyyttä, eikä osaa keksi keinoja saada aikaansa kulumaan.
Moni potee unettomuutta ja masennusta toimettomuuden vuoksi.
Romanipoliittinen ohjelman yhtenä tavoitteena on edistää romanivanhusten yhdenvertaisuutta ja parantaa heidän elämän laatua kaikilla elämänaloilla.
Selkokieliset suulliset ja kirjalliset ohjeet ovat erityisen tärkeitä, sillä romanivanhusten joukossa on paljon lukutaidottomuutta. Romanien käyttämä suomenkieli eroaa myös pääväestön käyttämästä ja saattaa vaikeuttaa ymmärtämistä puolin ja toisin
Savonlinnan alueella on myös hoitokodeissa olevia romani vanhuksia, pyrimme mahdollisuuksien mukaan ottamaan nämä vanhukset toimintoihin.

KOHDERYHMÄT

Romanivanhukset, omaiset, seniorikeskus, seurakunta diakonit ja kunnan päättäjät.

HANKKEEN TOTEUTUS

TEHTÄVÄT: 1

Järjestetään yhteinen aloitus tiedostustilaisuus Järjestötalo kolmosessa. Jossa mukana kaikki tarvittavat tahot. Romanivanhukset, seniorikeskus, seurakunta diakonit ja kunnan päättäjät. Eri tahot tiedottavat omista toiminnastaan ja heidän palveluistaan.
Tilaisuudessa kartoitetaan mitä palveluja vanhuksille kuuluu, samoin vammaispalvelun osalta myös. Keskustellaan myös vanhusten tämän hetkisistä erityistarpeista ja kokemuksista.

TEHTÄVÄ:2

Ollaan yhteydessä palvelujen tarjoajiin (diabeteshoito, fysioterapia, jalkahoito yms.)

TEHTÄVÄT 3:

seniorikeskuksen toimintaan osallistuminen kahdeksan viikon ajan?

TUOTOKSET:

8-10 romanivanhusta osallistuu vanhusten toimintaan säännöllisesti viikoittain.
Romanivanhusten erityistarpeista tiedottaminen sosiaalioja terveyshuollon ammattilaisille luontojen ja kirjallisten materiaalien avulla.
Näillä toimenpiteillä pyrimme vaikuttamaan ennakkoluuloihin ja parantamaan yhteistyötä.

romanivanhukset ovat lähteneet mukaan vanhuksille suunnattuihin palveluihin pysyvästi, romaniperheillä ja kaupungin vanhuspalveluilla on toimiva yhteistyö ja luottamus toisiinsa jne.

OSALLISTUJAT JA MUUT

Vanhuksia 8-10
Palveluntarjoojia 6-8
erilaiset tiedotteet 70–90 kpl

HANKKEEN TIEDOTUS

yhdistyksen www sivut esitteet ja kutsut jaetaan osallistujien kotiin ja omaisille, sekä viranomaisille, suullinen tiedottaminen, jos mahdollista niin paikallis lehti.

HANKKEEN ARVIOINTI

Itse arviointi päivittäin, kohderyhmä arviointi, ulkoinen arviointi.

vanhusprojekti 2015 (Power Point)