Savonlinnan seudun romanilähetys Ry.

Tervetuloa kotisivuillemme

Alueellinen neuvottelukunta


Kuva: Pentti Nousiainen

Alueellinen neuvottelukunta
TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDEKSI

2017–2019

Itä-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan

toimintasuunnitelma 2017–2019

Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimii Itä-Suomen alueellinen romaniasian

neuvottelukunta. Neuvottelukunnan toiminnot on sijoitettu peruspalvelut, oikeusturva

ja luvat -vastuualueelle (PEOL).

Alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan asema ja toiminta perustuu valtioneuvoston ase-tukseen (1019/2003). Asetuksen 7 §:n mukaan alueellinen neuvottelukunta toimii romaniväes-tön osallistumismahdollisuuksien sekä elinolojen edistämiseksi kunkin aluehallintoviraston toi-mialueella.

Neuvottelukunta edistää romaniväestön yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä elinolosuhteita toimialueellaan.

Asetuksen mukaiset tehtävät:

seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolojen kehitystä tasa-arvon edistämiseksi

> tehdä aloitteita ja esityksiä romanien taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja si-vistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi

> edistää romanikulttuuria ja kieltä

> edistää syrjinnän poistamista

> lisätä romanikulttuurin tuntemusta valtaväestön keskuudessa

Neuvottelukunnan toiminta perustuu eri tahojen yhteistyölle, romaniväestön osallisuuden ja yhteiskunnallisen osallistumisen edistämiselle.

Erityiset painopistealueet:

Romaniasiat uuteen maakuntahallintoon siirtyminen

> Seurataan maakuntahallinnon etenemistä ja ohjeistusta ministeriöstä. Olemme yhteydessä Itä-Suomen avin alueella oleviin maakuntaliittoihin Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan.

> Etelä-Savon maakuntaliitosta projektipäällikkö Maija Korhonen tulee esittelemään maakun-tahallintoa neuvottelukunnan kokouksessa.

Romanipoliittisen ohjelman eteneminen

> Suomen ensimmäisen romanipoliittisen ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta elämän eri osa- alueella. Ohjelman visio, että vuonna 2017 Suomi on edelläkävijä romaniväestön yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisessä Euroopassa.

> Romanipoliittinen ohjelma on hyvä lähtökohta, kun jatkossa toteutetaan romanipolitiikkaa ja luodaan verkostoja, jotka yhteistyössä käynnistyvät.

> Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt EU-rahoitteisen Sanoista tekoihin -hankkeen, jonka tavoitteena on edistää ja seuraa romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) tunnettavuutta alue- ja paikallistasolla. Se tukee alueellisten ja paikallisten verkostojen syntymistä roma-nien, viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä ROMPOn toimeenpanon edistämiseksi, le-vittää tietoa hyvistä käytännöistä paikallis- ja aluetason toimeenpanosta ja rahoituksesta ja kuulee alueellisia toimijoita ROMPO 2 valmistelun eväiksi.

> Sanoista tekoihin tilaisuus järjestetään Itä-Suomessa 29.3.2017 Kuopiossa

Tiedottaminen, näkyvyys ja verkostoituminen romaniasioissa

> Pyritään lisäämään osallisuutta ja vuorovaikutusta sitä kautta vaikuttamaan.

> Yhteistyö romanityöryhmien ja romanijärjestöjen kanssa Järjestetään Itä-Suomen aluehal-lintoviraston alueella yhteinen tilaisuus jossa on mukana neuvottelukunta ja romanijärjes-töt sekä romanityöryhmät. Tapaamisen tavoitteena olisi alueen toiminnan kehittäminen se-kä tutustua toistemme toimintaan

> Järjestetään kaksi tiedotus ja keskustelutilaisuutta kunnissa. Tilaisuuksien tavoitteena on edistää Itä-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan ja kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä romaniasioiden hoidossa tapahtumat, konsertit ja näyttelyt sekä Suomi 100 tii-moilta ollaan mukana

> Mikkelissä 9.4.2017 juhla ja konsertti, sekä Iisalmessa syksyllä konsertti

Koulutus ja työllistyminen

> Yhteistyö ERS- romanihankkeiden kanssa.

> Työllisyysmessut Mikkelissä keväällä 2018

> Viritetään yhteistyötä oppilaitosten, Ohjaamon ja työvoimapalvelukeskusten kanssa.

Romanikielen ylläpitämiseen tärkeys.

> Huoli on kielen säilyttämisessä

> Suomen romanikieli ei ole ainoastaan vähemmistökieli vaan vakavasti uhanalainen vä-hemmistökieli. Romanikieli toimii ryhmän kiinteyden sekä identiteetin vahvistajana. Se on osa romanien kulttuuriperintöä ja myös omaleimainen Euroopan romanimurteitten kirjossa.

> Kesäkoulut ja kerhomuotoiset sekä kielipesät on havaittu hyväksi tavaksi edistää romani-kieltä. Romanikielen elvyttäminen tarvitsee taloudellista panostusta.

Kokoversio tästä